ระบบติดตามเอกสาร

- ไม่จำกัดผู้ใช้งานระบบ

- สร้าง QR-Code เพื่อใช้ในการติดตามสถานะของเอกสาร

- บันทึกสถานะการรับและส่งเอกสาร จากการสแกน QR-Code ที่พิมพ์ลงบนเอกสาร

- สร้างอักษร/เลขที่ นำหน้าตามระบบสารบัญได้

- การนับปีในการออกเลขที่ สามารถกำหนดได้ทั้งระบบปีงบประมาณและปีปฏิทิน

- มีการอัพโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง เช่น PDF, Multi-Media ได้

- ส่งข้อความเตือนไปยังเจ้าของเอกสาร และผู้เกี่ยวข้องผ่านทางอีเมลได้

- กำหนดสิทธิ์การใช้งานได้

- Logout อัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานระบบฯ ในระยะเวลาที่กำหนด

- มีหน้า Dash Board ของผู้ใช้งาน เพื่อสรุปจำนวนและรายการของเอกสาร


ระบบหลัก ๆ ประกอบด้วย

1. สร้างเอกสาร

2. ส่งออกเอกสาร

3. รับเข้าเอกสาร

4. รายการเอกสาร

และอื่น ๆ

ติดต่อ/สอบถาม

โทร: 086-981-7231 Line OA: @delsnet