โปรแกรมออกใบรองแพทย์


อ่านข้อมูลจากบัตร Smart Card แล้วพิมพ์ใบรองรับแพทย์ ได้ท้นที

ลดเวลา ลดขั้นตอน ฟรี ติดตั้ง ฟรี ใช้งาน


คุณสมบัติ


1.ติดตั้งบนระบบวินโดว์

2.อ่านข้อมูลผู้มาตรวจจาก smart card

3.สร้าง QR Code ได้

4.ออกใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของแพทยสภา

5.ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มฯ ได้เอง

6.กำหนดรหัสผ่าน,ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ,ข้อมูลสถานคลินิค -รพ. ได้

7.เก็บประวัติผู้มารับบริการและข้อมูลการขอใบรับรองแพทย์

ควรใช้ร่วมกับเครื่อง Smart Card Reader

ติดต่อ/สอบถาม

โทร: 0869817231 Line OA: @delsnet